Recel Interactive

Site of The Day 09 Jul 2016

Recel Interactive

by Reçel Interactive

Reçel Interactive 2014 y?l?nda, sektörün mutfa??ndan gelen genç giri?imciler taraf?ndan kurulmu?tur. Yapt???m?z i?lerin çok çe?itli ve sundu?umuz çözümlerin bir çok alan? etkilenmesinden dolay? reçel ad?n? bir metafor olarak kullanmaktay?z.