Colours

Gürbüz ?skele Kal?p Sistemleri ile Güvenli Çal??ma, Sa?lam Yap?lar Gürbüz ?skele Kal?p Sistemleri olarak nihai hedefimiz, tam emniyet ve tam koruma ilkesiyle ki?ilerin yaralanmalar?n? önlemek, kullan?lan malzemenin korunmas?n? sa?lamak ve hem çal??an?n, hem de ?irketin yarar?n? gözetmektir.