Gokce Bilisim Web Teknolijileri

Site of The Day 29 Dec 2014

Gokce Bilisim Web Teknolijileri

by Gökçe Bili?im

Gökçe Bili?im 2007’ de kurulmu? ve web media sektöründe hizmet vermeyi amaç edinmi?tir. Bu süreçte yakla??k 1200 Kurumsal Firmaya web alan?nda hizmet etmi? ve hizmet etmeye devam etmektedir. Mü?teri memnuniyeti ve kalite odakl? çal??malar yapmam?z hergün bir ad?m daha yükselerek, bu alanda daha profesyonel çal??malar ç?karmam?z kalitemizi ortaya koymaktad?r. Firmam?z çok eski olmamas?na ra?men; ekip içerisinde y?llar?n? bu sektöre adam?? isimler yer almaktad?r. Çal??malar?m?za ba?larken güncel web trendlerini takip ederek, bazen de trendleri kendimiz belirleyerek rakiplerden farkl? olmay? ba?ararak daha kaliteli web tasar?m çal??malar?n? hayata geçirmekteyiz. Memnun mü?terilerinin el üstünde tuttu?u bir web tasar?m firmas? olmak, herhangi bir internet konulu ihtiyaçta ba?kaca bir firma aray???na giri?memeleri ve her mü?terisinin ba?kaca firmalara Gökçe Bili?im’i gönüllü sat?? elçili?ini üstlendi?ini görmek mutluluk verici bir sonuçtur. Geli?tirdi?imiz içerik yönetim sistemleri ve web tasar?m ile ilgili çal??malar?ndan emin bir firma olarak; eksiklikler ve hatalara kar??, çözüm bulma konusunda yetenekli, bilgili ve istekli olma vas?flar?n? kullanarak sorumluluk almaktay?z. Kap?m?zdan içeri giren her bir mü?terinin web sektöründeki tüm ihtiyaçlar?n? kar??lamay? amaç edindik. Bugüne kadar ba?ar?l? i?lere imza att?k ve çal??malar?m?za ayn? h?zla devam etmekteyiz. Web Tasar?m firman?n kendini daha iyi tan?tmas?nda ki en iyi araçt?r. Sizlere web tasar?m? en kaliteli halde sunmak için buraday?z ! Markan?z? ba?tan olu?turuyoruz. Logo’nuzdan Kurumsal Kimli?inize, Web sayfan?zdan seo optimizasyonuna E-mailing hizmetinden E-Ticaret çözümlerine kadar bir çok alanda hizmet vermeye devam etmekteyiz...