Algeness

Algeness

by RekinySukcesu.pl From Poland

Colours

Algeness® jest biomateria?em sk?adaj?cym si? z oczyszczonego ?elu agarozowego (polisacharyd), pochodz?cego z unikalnego, opatentowanego procesu wytwarzania. Molekularne i biofizyczne w?a?ciwo?ci agarozy firmy AAT czyni? j? prze?omowym wype?niaczem w medycynie estetycznej.